نقشه راه وزارت دفاع آمریکا ۲۰۱۴-۲۰۱۸

وزن

142 گرم

اندازه

رقعی

تعداد صفحات

104

نوع جلد

شومیز

نویسنده

حمید موسی رضایی، علی انصاری

ویراستار

مترجم

انتشارات

اندیشکده فواد

تعداد جلد

1

نوبت چاپ

1

تاریخ چاپ

1396

موضوع

نظریه نظامی-ایالت متحده

مناسب برای

پژوهشگران

شابک

9786009359585

توضیحات

توضیح اجمالی کتاب نقشه راه وزارت دفاع آمریکا :

مطالعــه اســناد بــالا دســتی نگاهــی کلان بــه خواننــده مــی دهــد و مــی توانــد کلیــت حرکــت نظــام مـورد توجـه را بهتـر بشناسـد. کتـاب حاضـر ترجمـه یکـی از اسـناد رسـمی ایـاالت متحـده اسـت کـه هــر چهــار ســال یــک بــار توســط وزارت دفــاع آمریــکا تهیــه مــی شــود و بعــد از امضــاء وزیــر دفــاع و رئیـس سـتاد مشـترک ارتـش بـه منظـور بررسـی و تصویـب بودجـه لازم بـه کنگـره ارائـه مـی شـود. اهمیـت ایـن سـند تنهـا از منظـر نظامـی نیسـت بلکـه بیانگـر نحـوه ارتبـاط حـوزه هـای دیگـر آمریـکا ;نظیــر اقتصاد، فرهنگ، سیاســت، روابــط خارجــه و … بــا ارتــش ایــن کشــور اســت. مطالعــه ایــن کتــاب بخصــوص بــا توجــه بــه روی کارآمــدن دولــت جدیــد ایــالات متحده، افزایــش ۶۰۰ میلیــارد دلاری بودجـه نظامـی و جهـت گیـری هـای دولـت ترامـپ مفیـد فایـده خواهـد بـود.

شما می توانید برای خرید کتاب های مورد علاقه خود از طریق وب سایت یا نرم افزار تلفن همراه هُدهُدبوک اقدام نمایید. در صورتیکه کتاب مورد نظر شما موجود نباشد یا در هُدهُدبوک عرضه نشده باشد به ما اطلاع دهید تا در اسرع وقت پیگیری های لازم جهت تهیه و ارسال آن برای شما انجام گیرد.