دیدگاه دوم

Posted by on / 0 Comments

برخورد کارکنان شما و مشتری مداری آنها بسیار در ذهن من باقی مانده است. از اینکه کتاب ها را از نقاط دور دست به دست من می رسانید بسیار ممنونم. امیدارم بتوانم توزیع کننده لایقی برای شما در سطح دانشگاه اصفهان باشم.